04_leadership

Koučingový prístup pre manažérov

Ak chce dnes firma uspieť, musí sa oprieť o svojich ľudí – o ich potenciál, o ich netušené vlastnosti a schopnosti. Potrebuje ich sily zladiť tak, aby každý využil svoje schopnosti v oblasti, kde je najlepší.

Koučing a koučingový prístup k vedeniu ľudí rozvíja potenciál ľudí a práve preto sa v posledných rokoch práve preto stáva čoraz viac používaný. Koučing robí profesionálny kouč, ale koučingový prístup môže používať každý manažér pri rozvoji svojich ľudí ako jeden zo štýlov ich vedenia.

Rozhovory, ktoré sú vedené koučovacím prístupom, pomáhajú otvárať potenciál ľudí, pracujú s individuálnou motiváciou, dávajú širší pohľad na súvislosti, zvyšujú jasnosť a tak umožňujú ľuďom možnosť tvoriť si vlastné riešenia, byť viac samostatný, ale aj zodpovedný.

Svoje nové zručnosti manažéri využívajú pri ročných hodnotiacich stretnutiach, ale aj v dennej praxi pri hľadaní nových riešení, v procese delegovania, prípravy svojich nástupcov a rozvoja svojich ľudí.

Program, ktoré realizujem pre organizácie na zavedenie koučovacieho prístupu do praxe, je rozdelený do viacerých častí – príprava zadania, základné osobnostné testovanie účastníkov, zážitkový tréning, on job shadowing a best practice systém zdieľania. Toto rozdelenie dáva možnosť vyhľadať vopred konkrétne situácie na riešenie, pozrieť sa na ne z nového pohľadu a na základe skúseností v praxi ich modifikovať pre vlastné použitie.

Vybrané referencie:
Baumit, Heineken, Iuventa a iné