04_leadership

Leadership programy

Denne sa stretávame s tým, že organizácie potrebujú uskutočniť rýchle a zásadné zmeny, aby v dnešnej turbulentnej dobe dosiahli žiaduce výsledky. Potrebujú ľudí, ktorí dokážu prebrať zodpovednosť a pracovať v synergii so svojim okolím pre dosiahnutie spoločného cieľa.
Potrebujú zmeniť nastavenie svojich ľudí, manažérov a súčasne nemajú čas a financie na tradičné tréningy. Potrebujú efektívne delegovať úlohy a zodpovednosť členom svojich tímov. Potrebujú svojich ľudí dlhodobo motivovať.

Preto som pripravila ucelený koncept programu pre formálnych aj neformálnych lídrov v rôznych úrovniach riadenia, kde počas obdobia niekoľkých mesiacov absolvujú účastníci základný tréningový program orientovaný na vedenie ľudí v niekoľkých blokoch. Celý program je vedený koučingovým spôsobom a účastníci si v rámci priebehu tvoria svoje ciele do nasledujúceho modulu. Súčasťou programu je aj on job koučing, prípadne individuálny koučing. Záverom programu môže byť realizácia development centra, kde každý účastník dostane návrh na individuálny ďalší rozvoj.
Design programu je postavený na novom trende vzdelávania – od tréningu a rozvoja k učeniu a rozvoju, teda k práci samotných účastníkov so svojimi skúsenosťami. Interaktívne modely práce im umožnia uvedomiť si, ktoré veci im fungujú, ihneď zavádzať nové prístupy do praxe, testovať ich, vyhodnocovať a tak vedome vytvárať svoj štýl vedenia ľudí, dlhodobo pracovať na svojom rozvoji a to nielen v procese tréningu.

Leadership program absolvovalo za 4 roky viac ako 140 účastníkov, je už tretí rok súčasťou prípravy lídrov v spoločnosti MIBA Sinter Slovakia, kde program prebieha v dvoch úrovniach – pre majstrov a pre manažérov. Program vediem pre najväčšiu vzdelávaciu spoločnosť v Rakúsku – WIFI International, ktorá ma nominovala za jeho realizáciu na ocenenie za Najinovatívnejšie tréningové koncepty vo vzdelávaní dospelých

Vybrané referencie
LKW Komponenten – člen skupiny MAN úžitkové vozidlá – vedenie programu pre WIFI International
MIBA Sinter Slovakia – 4-ročný program, vedenie programu pre WIFI International
Iuventa – program pre neformálnych lídrov