03_individualny_koucing

Tímový koučing

Tak, ako koučujeme človeka – individualitu, môžeme koučovať aj celý tím. Tímový koučing je nástrojom pre rozvoj tímov a skupín, aby dosiahli zrelé fungovanie – teda stav, kedy ľudia samostatne premýšľajú a pracujú na dosiahnutí tímových cieľov, preberajú zodpovednosť za svoje správanie, sú schopní spolu hovoriť aj o citlivých témach, prichádzať s návrhmi na riešenie, ak niečo nefunguje, diskutovať, vnímať názory a odlišnosti kolegov a vytvárať spolu optimálne riešenia.

Tímový koučing je dlhodobý proces, ktorý je vhodný pre každý tím, alebo skupinu so spoločnými cieľmi, potrebou spolupracovať a má svoju identitu. Je vhodný vtedy, ak nadriadený skutočne chce svojich ľudí rozvíjať.
Tímový kouč pracuje so vzťahmi v systéme, nie s jednotlivcami. Robí to tak, že odhaľuje systém sám pre seba a on si potom nájde svoje riešenia. Platí to aj u jednotlivcov – keď získame jasnosť o situácii, kde sme, začneme vidieť aj riešenia. Kouč nedáva rady, ale považuje systém za prirodzene kreatívny a inteligentný, aby si našiel vlastné riešenia. Neopravuje systém, neopravuje, ale prináša poznanie jeho podstaty pre členov, učí ľudí pracovať s emočným poľom – energiou v systéme, cítiť ho a hovoriť o ňom. Práca so systémom si vyžaduje viac ako bežné skúsenosti kouča. Kouč, ktorý pracuje so systémom, počúva hlas „tretej entity“ – čo systém chce a čo potrebuje. Používa špecifické zručnosti ako čítanie emočného poľa a mapovanie systému. Zameriava sa na celkovú dynamiku systému vzťahov.

Na čo sa tímový koučing používa
Metódou tímového koučingu ORSC (Organizational and Relationship Systems Coaching), ktorou pracujem, vieme zvýšiť kapacitu tímu, rýchlo a efektívne riešiť konflikty a rozdielnosť v tímoch a prirodzene riešiť aktuálne témy, riadiť zmeny pri reorganizácií, implementácií nových stratégií, či pracovať s tímom v čase akvizícií firiem. Jednoducho povedané, je to spôsob ako zapojiť ľudí do spoločného dialógu, aby spolu vytvorili novú kvalitu tímovej práce.

Teamový koučing a teambuilding
Teamový koučing môže byť kľúčovou časťou teambuildingových alebo teamspirit aktivít. Prepája sa tiež s individuálnym koučingom jednotlivcov, ale aj s tréningovými aktivitami.

Vybrané referencie
medzinárodný tím Dassault Systems, Dell, viaceré tímy Ernst&Young Slovakia, TA3, Martes, T- systems Slovakia